Хууль журамтай холбоотой мэдээлэл

Холбооны дүрэм

Нийт 15 үр дүнгээс 1-5 харуулж байна

“МОНГОЛЫН ЗӨГИЙЧДИЙН НИЙГЭМЛЭГ” НҮ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

2013-06-18
Нэг.Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль,Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон хууль тогтоомжид нийцүүлэн иргэн, хуулийн этгээдээс Төрийн бус байгууллага /нийгэмд үйлчилдэг,ашгийн төлөө бус/ байгуулахдаа, энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллана. Чуулганаас төрийн бус байгууллагын дүрмийг баталснаар шинэчлэн батласанд тооцно. Төрийн...

Арван тав.Төрийн бус байгууллагын санхүүжилт

2013-05-25
15.1.Төрийн бус байгууллагын орлого дараахь эх үүсвэрээс бүрдэж болно: • Гишүүдийн жил тутмын татвар /Гишүүдийн жил тутмын татварыг Удирдах зөвлөлийн батласан тусгай журмаар хэрэгжүүлнэ/. • Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив; • Дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлого; • Зээлийн өвийн болон төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс...

Арван дөрөв. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам

2013-05-25
14.1 Төрийн бус байгууллагын дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг Чуулганаар хэлэлцэж олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 14.2 Чуулганы шийдвэрээр дүрмийг шинэчилж батласнаар хүчин төгөлдөр болно.

Арван гурав. Төрийн бус байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл

2013-05-25
13.1. Төрийн бус байгууллагыг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуульд заасан журмын дагуу өөрчлөн байгуулж болно. 13.2. Төрийн бус байгууллагыг дараах үндэслэлээр татан буулгана. • Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр • Хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн, хуульд заасан бусад үндэслэлээр татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан • Үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаа дууссан буюу зорилгодоо...

Арван хоёр. Чуулган, Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр

2013-05-25
12.2.1. Чуулган, Удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь тогтоол байна. Удирдах зөвлөлийн тогтоолд удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. 12.2. Чуулган, Удирдах зөвлөлийн хурал хийсэн тухай бүр хурлын тэмдэглэл хөтөлнө. 12.3.Чуулган, Удирдах зөвлөлийн хурлаас гаргасан шийдвэрийн талаар зарчимын өөр саналтай гишүүний тайлбарыг хурлын тэмдэглэлд хавсаргана. 12.4....

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо Залуучуудийн Холбооны урд талд Засгийн газрын 11-р байр 105 тоот
Утас : 70001244, 99005154, 99111244
И-Мэйл : ttuya24@yahoo.com
Шуудангийн хайрцагны № : УБ-14192 Ш/Х-61

Хүсэлт илгээх
Social хуудас
Facebook

Зөвхөн системийн админ нэвтрэх боломжтой

Нэвтрэх