« Гишүүдийн сан руу буцах

"Сүргийн нуга" ХХК

КОМПАНИЙН НЭР
"Сүргийн нуга" ХХК
ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР
Булган аймаг
БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД

     
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ
Байршил: @Жамсран Мөнхбат @Б. Ганцэцэг
Утас: 99985511, 99985522, 99985533
Facebook:https://www.facebook.com/%D0%A1%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%BD%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%A5%D0%A5%D0%9A-%D1%86%D1%8D%D0%B2%D1%8D%D1%80-%D0%B7%D3%A9%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB-446200279188546/