Европын сэргээн босголт хегжлийн банкны санхүүжилтаар Жижиг Бизнесийн Санаачлага хөтөлбөрийн “Монголд үр дүнтэй, бизнес гишүүнчлэлтэй байгууллагуудыг хөгжүүлэх” төслийн фокус бүлгийн уулзалт 2018.0.17 өдөр боллоо. Уулзтанд оролцсон бүх гишүүддээ баярлалаа